Skip to main content

Teithiau cerdded yng Bro’r Sgydau

Teithiau cerdded yng Bro’r Sgydau

Mae yna lawer iawn o bobl yn ymweld â Bro’r Sgydau ar hyn o bryd, gyda'r meysydd parcio'n llawn yn aml cyn canol dydd. Gallwch gadw golwg ar y dudalen meysydd parcio cyn teithio ar https://carpark.beacons-npa.gov.uk/. Cofiwch y gall meysydd parcio fynd o fod yn hanner llawr i fod yn llawn mewn llai na hanner awr.

Cyn i chi ymweld

  • Cofiwch fod rhai o ffyrdd yr ardal hon yn gul iawn, digon o le i ddim ond un cerbyd yn aml, yn droellog a dim ond ychydig o fannau mynd hebio. Byddwch yn barod i ildio a bacio ar lonydd cul.
  • Ychydig o adnoddau toiledau sydd yn y meysydd parcio a does yr yn toiled wrth y sgydau.
  • Mae’n daith gerdded hir ar dir anwastad i gyrraedd pob un o’r sgydau. Dyw hi ddim yn bosibl mynd â bygis, coetsys na chadeiriau olwyn at yr un o’r sgydau.
  • Ewch â’ch holl ysbwriel gartref gyda chi. Does dim biniau ysbwriel wrth y sgydau.

Mae sawl llwybr wedi ei farcio yn arwain trwy'r ardal brydferth hon o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, at y rhaeadrau mwyaf dramatig.

Mae'r llwybrau yma'n llinol. Dangosir isod gyfanswm y milltiroedd, yno ac yn ôl.

Llwybr Pedair Rhaeadr

Pellter
5.5 milltir

Gradd
Egnïol

Man cychwyn
Gwaun Hepste neu faes parcio Cwm Porth

Cyfeirnod grid OS
SN935123 neu SN928124

Mae'r llwybr hwn yn arwain at Sgwd Clun-Gwyn, Sgwd Isaf Clun-Gwyn, Sgwd y Pannwr a Sgwd-yr-Eira ar Afon Mellte yng nghalon Gwlad y Sgydau.

Llwybr Elidir (Sgwd Gwladus)

Pellter
Pellter

Gradd
Cymedrol iawn, yna cymedrol

Man cychwyn
Pentre Pontneddfechan (neu faes parcio Pont Melin-Fach, er mwyn cerdded y llwybr am yn ôl)

Cyfeirnod grid OS
SN900075 neu SN907104

Dyweder bod 'na fynedfa i deyrnas tylwyth teg rywle ar hyd llwybr Elidir, sy'n mynd â chi i fyny'r afon ar hyd llwybr ar ochr dde Afon Pyrddin i Sgwd Gwladus.

Er mwyn parhau, ewch yn ôl at yr afon ac anelwch i'r chwith ar hyd glannau Nedd Fechan er mwyn cyrraedd Sgwd-y-Bedol, sydd wedi ei ffurfio mewn sawl lefel o ochrau siâp hanner cylch. Ychydig yn bellach i fyny'r afon mae dŵr yn llifo i lawr dros Sgwd Ddwli Isaf a Sgwd Ddwli Uchaf sy'n haeddu eu henwau ar ôl glaw trwm. Oddi yma gallwch barhau i'r ardal bicnic ym Mhont Melin-Fach neu fynd yn ôl i Bontneddfechan.

Llwybr Powdr Gwn

Pellter
Pellter

Gradd
Cymedrol iawn

Man cychwyn
Maes parcio Craig-y-Ddinas - trowch i'r dde dros y bont ac yna i'r dde eto i gyrraedd panel croeso i'r llwybr

Cyfeirnod grid OS
SN912079

Mewn ceunant ar ben pellaf pentref Pontneddfechan mae adfeilion Gweithfeydd Powdr Gwn Glyn-nedd. Mae'r Llwybr Powdr clywedol yn mynd â chi ar daith hynod trwy'r safle hanesyddol hwn, gan ddarganfod sut fywyd oedd gan y dynion a'r merched oedd yn gweithio yng nghrefft beryglus cynhyrchu powdr gwn. Mae'r daith gerdded yn mynd â chi trwy leoliad coediog, ag Afon Mellte yn llifo oddi tano.

 

Llwybr Sychryd

Pellter
0.5 milltir

Gradd
Cymedrol iawn, mynediad haws

Man cychwyn
Maes parcio Craig-y-Ddinas

Cyfeirnod grid OS
SN912079

Mae llwybr llwch-carreg yn troelli i lawr y ceunant cul coediog gerfiwyd gan yr Afon Sychryd at Sgydau Sychryd. Ar ochr arall yr afon mae'r graig ysblennydd a elwir yn Bwa Maen, sef plyg daearegol hynod. Mae'r llwybr yma'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn cadarn a choetsys plant.

 

Llwybr Sgwd yr Eira (o faes parcio Craig y Ddinas)

Pellter
2 filltir

Gradd
Egnïol

Man cychwyn
Maes parcio Craig-y-Ddinas

Cyfeirnod grid OS
SN912079

Mae'r llwybr yma'n arwain at Sgwd-yr-Eira. Mae'r clywedol yn disgrifio sut mae'r tir hwn wedi cael ei ddefnyddio gan wahanol bobl, o ffermwyr cynnar i gloddwyr creigiau a dringwyr.

Cadwch lygad am arwyddion melyn a physt wedi eu rhifo ar hyd y ffordd, sy'n dweud wrthoch chi pa drac i'w chwarae.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf