Skip to main content

Cerdded

Yn dilyn penderfyniad y Prif Weinidog 23 Mawrth, i gyflwyno cyfyngiadau symud mwy llym ledled y DU, ac yn dilyn ymddygiad anghyfrifol rhai pobl y penwythnos diwethaf, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gan weithio ar y cyd â’r awdurdodau lleol a phartneriaid eraill, wedi cau’r ardaloedd hynny yn y Parc Cenedlaethol sy’n boblogaidd gydag ymwelwyr ac sy’n peri risg o drosglwyddo’r Coronafeirws.

Dyma’r Safleoedd / Llwybrau/ a’r Tir Mynediad sydd bellach AR GAU ar draws Bannau Brycheiniog:

BB-1 Pen y Fan: Maes  Parcio Cilfan Storey Arms Layby Car Park
BB-2 Bro’r sgydau gan gynnwys meysydd parcio Clun Gwyn, Gwaun Hepste a Chwm Porth Waterfall Country including Clun Gwyn, Gwaun Hepste and Cwm Porth car parks
BB-3 Hay Bluff
BB-4 Waun Fach
BB-5 Tiroedd Comin Talgarth gan gynnwys Twmpa, Y Grib Talgarth Commons including Rhiw Cwnstab, Twmpa, Y Grib
BB-6 Cronfa ddŵr Grwyne Fawr Grwyne Fawr Reservoir
BB-7 Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa Offas Dyke National Trail
BB-8 Llyn y Fan Fach
BB-9 Mynydd Du (gan gynnwys Llyn y Fan Fawr, Llyn y Fan Fach a Bannau Sir Gâr) (includes Llyn y Fan Fawr, Llyn y Fan Fach and the Carmarthen fans)
BB-10 Gwarchodfa Natur Genedlaethol Craig Cerrig Gleisiad gan gynnwys Fan Frynych Craig Cerrig Gleisiad National Nature Reserve including Fan Frynych
BB-11 Safle picinic Craig Cerrig Gleisiad ar ochr A470 Picnic Site adjacent to Craig Cerrig Gleisiad on A470
BB-12 Mynydd Illtud (gan gynnwys Twyn y Gaer) Mynydd Illtyd (including Twyn y Gaer)
BB-13 Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol, Libanus The National Park Visitor Centre, LIbanus
BB-14 Mynydd Troed, Mynydd Llangors, Pen TirCefn Moel
BB-15 Y Blorens (Comin Trefol) gan gynnwys meysydd parcio Llyn Pen-ffordd-goch a ‘Foxhunter’s’. The Blorenge (Urban Common), includes Keepers Pond and Foxhunter’s car parks
BB-16 Pwll du
BB-17 Mynedfa i safle Coed Cadw ‘Punch Bowl’ The entrance to Woodland Trust Punch Bowl
BB-18 Blaen y Glyn a Dyffryn Talybont ar Wysg (Cyfoeth Naturiol Cymru) Blaen y Glyn and the Talybont Valley (Natural Resources Wales)
BB-19 Meysydd parcio Pen-y-Fal (APCBB) The Sugar Loaf car parks (BBNPA car parks)
BB-20 Dyffryn Llanddewi Nant Hodni gan gynnwys maes parcio Capel y Ffin Llanthony Valley including Capel y Ffin car park
BB-21 Ysgyryd Fawr (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol)  The Skirrid (National Trust)
BB-22 Allt yr Esgair
BB-23 Caer Crucywel, crucywel Table Mountain, Crickhowell
BB-24 Llyn Syfaddan Llangorse Lake
BB-25 Parc Gwledig Craig y Nos Country Park
BB-26 Garn Goch
BB-27 Camlas Mynwy ac Aberhonddu (Glandŵr Cymru) Monmouthshire and Brecon Canal (Canal & River Trust)
BB-28 Coedwig Carreg Cennen a’r cylchdaith Carreg Cennen woodland and circular walk
BB-29 Cuddfan Llangasty a’r llwybr o Langors i Eglwys Llangasty Llangasty Bird Hide and route from Llangorse to Llangasty church
BB-30 Ffordd y Bannau The Beacons Way
BB-31 Hatterrall Hill
BB-32 Maes parcio Blaen Onneu ar Fynydd Llangynidr (Comin Trefol) Maes parcio tarren Llangatwg ( Comin Trefol) Blaen Onneu car park on Mynydd Llangynidr (Urban Common) Llangattock escarpment Car Park (Urban Common)
BB-33 Heol Beaufort dros Mynyddoedd Llangatwg a Llangynidr – maes parcio ymyl lôn (Tiroed Comin Trefol) Beaufort road across Mynyddoedd Llangattock and Llangynidr – roadside car park (Urban Commons)
BB-34 Cronfa ddŵr Wys

Boed yn well gennych gerdded yn hamddenol gan fwynhau’r rhyfeddodau y dowch ar eu traws neu gamu’n egnïol i fyny’r llethrau i glywed eich calon yn curo, byddwch yn sicr o ddod o hyd i daith gerdded aiff â’ch bryd o fewn pellter rhwydd i’ch man cychwyn yma yn y Bannau.

Does dim llawer all gymharu â hamddena ar hyd llwybr camlas neu lan afon, darganfod cwrlid o flodau gwyllt mewn coedwig, cael eich gwobrwyo â’r golygfeydd sydd i’w gweld o gopaon un o’n mynyddoedd neu gael eich syfrdanu gan ein ffurfafen serennog yn y nos. Chwiliwch drwy’r teithiau cerdded graddedig yn y Parc Cenedlaethol ar y map i ddod o hyd i daith sydd yn iawn i chi nawr.

Dyma sut rydym wedi graddio’n llwybrau ni:

 

Gradd 1 Llwybrau bron yn gwbl wastad sy’n rhydd rhag rhwystrau a chanddynt arwynebeddau caled neu gywasgedig. Efallai fod seddau i’w cael.
Gradd 2 Llwybrau â goleddfau ysgafn o dro i dro, ychydig yn fwy rhydd neu fwdlyd dan draed gyda gatiau ond dim camfeydd. Mae prinder llefydd i eistedd.
Gradd 3 Llwybrau â goleddfau achlysurol sydd yn hwy neu’n fwy serth, yn gul mewn mannau, arwynebeddau gwael a gatiau mochyn neu gamfeydd. Efallai nad oes seddau.
Gradd 4 Llwybrau â rhai rhannau cul, goleddfau serth neu arwynebeddau mwdlyd neu garegog. Gall gatiau fod yn gul neu efallai fod camfeydd. Does dim seddau.
Gradd 5 Llwybrau â chamfeydd neu risiau, goleddfau serth, tir corsiog a rhannau yn agored gyda’r tir yn disgyn yn serth o ymyl y llwybr.

 

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf