Skip to main content

Ymweld â Bro’r Sgydau

Ymweld â Bro’r Sgydau

Mae yna lawer iawn o bobl yn ymweld â Bro’r Sgydau ar hyn o bryd, gyda'r meysydd parcio'n llawn yn aml cyn canol dydd. Gallwch gadw golwg ar y dudalen meysydd parcio cyn teithio ar https://carpark.beacons-npa.gov.uk/. Cofiwch y gall meysydd parcio fynd o fod yn hanner llawr i fod yn llawn mewn llai na hanner awr.

Mae rhai o’r mannau mwyaf prydferth a phoblogaidd y Parc Cenedlaethol ar ei ymyl dde-orllewinol.  Yma, mae afonydd Mellte, Hepste, Pyrddin a Nedd-fechan yn troelli eu ffordd trwy geunentydd dwfn, coediog, dros gyfres o sgydau dramatig cyn ymuno ag Afon Nedd.   Mae’n  ardal o bwysigrwydd rhyngwladol ac wedi’i dynodi’n Ardal Gadwraeth Arbennig ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae wedi denu cymaint o ymwelwyr yn y blynyddoedd diweddar nes gosod pwysau aruthrol ar y tirweddau bregus a’r cymunedau o’u cwmpas.  Gallwch chi helpu trwy ddilyn y cynghorion isod:

Waterfall Country Carpark

Parcio

 • Mae’r meysydd parcio’n aml yn llawn cyn hanner dydd, felly cymerwch olwg ar https://carpark.beacons-npa.gov.uk/ cyn penderfynu teithio.
 • Parciwch yn y meysydd parcio dynodedig yn unig, nid ar y lleiniau glas na’r palmentydd Bydd parcio’n anghyfreithlon yn arwain at ddirwy a gallai rhwystro mynediad olygu y bydd eich car yn cael ei gario oddi yno.
 • Dilynwch yr arwyddion cynghori unffordd yn ôl y gofyn.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych chi arian parod i dalu tâl parcio o £5 am gar neu £7 am fws mini.
 • Cadwch olwg ar y newyddion diweddaraf ar ein cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig ar ddyddiau prysur.
 • Cofiwch fod rhai o ffyrdd yr ardal hon yn gul iawn, digon o le i ddim ond un cerbyd yn aml, yn droellog a dim ond ychydig o fannau pasio. Byddwch yn barod i ildio a bacio ar lonydd cul.
 • Mae sat-navs yn annibynadwy yn yr ardal. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod i ble’r ydych yn mynd ymlaen llaw a dilynwch yr arwyddion ffordd.

Edrychwch ar eich ôl eich hunan

 • Cynlluniwch eich ymweliad. Talwch sylw i hyd a graddfa pa mor anodd yw’r llwybrau.  Mae manylion ar ein tudalen Llwybrau Cerdded.
 • Gwisgwch yr esgidiau iawn. Gall y llwybrau fod yn serth, yn fwdlyd ac yn llithrig.  Fe'ch cynghorir i wisgo esgidiau cryf gyda gafael da ar y wadn.
 • Mae’r afonydd yn oer iawn ar bob adeg o’r flwyddyn, peidiwch â chael eich temtio i nofio, gall sioc dŵr oer effeithio ar y nofwyr cryfaf.
 • Mae signal ffonau symudol yn annibynadwy, felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio'ch taith, ei bod o fewn eich gallu a byddwch yn barod i gerdded i ganfod signal.

Gofalwch am yr amgylchedd

 • Ewch â’ch ysbwriel adref gyda chi, does yna ddim biniau ar y llwybrau.
 • Gall tanau fod yn ddifäol i fywyd gwyllt, peidiwch â chael eich temtio i gynnau un.
 • Cadwch at y llwybrau sydd wedi’u marcio, dyma'r rhai mwyaf diogel.
 • Dilynwch y Côd Cefn Gwlad – Amddiffyn, Parchu, Mwynhau

Cŵn

 • Dilynwch y Côd Cerdded Cŵn i gael teithiau cerdded diogel a hapus gyda’ch ci.
 • Gofalwch am fywyd gwyllt trwy godi baw eich ci a’i waredu mewn bin neu gartref. Mae bagiau ‘dici’ yn wirioneddol hwylus ar gyfer hyn.
 • Mae yna lawer o lethrau serth a dyfroedd dwfn sy'n rhedeg yn gyflyn ym Mro'r Sgydau. Bydd cadw eich ci ar dennyn yn helpu i’w gadw’n ddiogel.
 • Cadwch eich ci ar dennyn os bydd yna dda byw o gwmpas. Peidiwch byth â gadael i’ch ci boenydio neu redeg ar ôl bywyd gwyllt na da byw.
 • Nid pawb sy’n hoffi cŵn, felly peidiwch â gadael i’ch ci fynd at bobl neu gŵn eraill heb wahoddiad.

 

MENTRA'N GALL adventuresmart logo


Uchafbwyntiau

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf

Siop Ar-lein y Parc Cenedlaethol

Dewch o hyd i ystod unigryw o fapiau, canllawiau a llyfrau i helpu i gynllunio'ch ymweliad â'n Parc Cenedlaethol

Ymweld â'n siop