Skip to main content

Canolfan Groeso’r Parc Cenedlaethol

Canolfan Groeso’r Parc Cenedlaethol

Mae'r ganolfan ymwelwyr hon yn lle delfrydol i aros a dysgu mwy am ba ardaloedd i ymweld â nhw ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog neu i wneud dim ond mwynhau'r golygfeydd

Gwybodaeth bellach:

Mae golygfa ardderchog o Fannau Brycheiniog o’r ganolfan, gan gynnwys Pen-y-Fan a Chorn Du. Mae'r ddesg wybodaeth, siop, a thoiledau i gyd ar yr un lefel â’r fynedfa. Mae ramp byr neu ddwy stepen yn arwain i’r prif goridor. Mae gardd mileniwm fechan yn cynnwys arddangosfa liwgar o gerameg a theils a grëwyd gan Grochenwyr De Cymru a phlant ysgol lleol.

Mae'r ystafell de Beacons View, ar y lefel is, yn darparu prydau bwyd wedi'u gwneud o fwyd lleol a phaned o de ardderchog - o'r maes parcio dilynwch y llwybr sy’n mynd i lawr yn raddol at fan eistedd a'r fynedfa.

Yn union y tu allan i dir y ganolfan mae ardal o dir comin o’r enw Mynydd Illtud, gyda digonedd o lwybrau cerdded hawdd a golygfeydd gwych.

Pryd i ymweld â ni

Canolfan Wybodaeth
Gwanwyn (Pasg – Mehefin) 9.30am - 4.30pm
Haf (Gorffennaf – Hydref) 9.30am - 5.00pm
Gaeaf (Tach-Maw) 10:00-4:00

Ystafelloedd Te
Gwanwyn (Pasg – Mehefin) 9.30am - 5.00pm
Haf (Gorffennaf – Awst) 9.30am - 5.30pm
Hydref (Medi – Hydref) 9.30am - 5.00pm
Gaeaf (Tachwedd - Chwefror) 9.30am - 4.30pm
Ar agor drwy gydol y flwyddyn heblaw am Ddydd Nadolig ac yn cau am 3pm ar Noswyl Nadolig.

Sut i gyrraedd: Mae'r ganolfan wedi’i harwyddo o'r A470, ger pentref Libanus, 9 km i'r de o Aberhonddu.

Tref neu bentref agosaf:   Libanus.

Cyfeirnod Grid OS: Map Explorer OL 12 neu Fap Landranger 160 SN 977 262.

Pellter: O ychydig fetrau i nifer o gilometrau.

Cysylltwch â:Ffoniwch 01874 623366 neu e-bostiwch .

Cyfleusterau: Mae siop anrhegion ac ystafell de ar y safle. Mae digon o siopau a gorsafoedd petrol yn Aberhonddu. Ar agor bob dydd ac eithrio Diwrnod Nadolig, 9.30yb-4.30/6.00yp yn ôl y tymor.

Parcio: Mae maes parcio mawr, gydag arwyneb carreg gywasgedig, gyda mannau parcio i'r anabl sydd ag wyneb tarmac, wrth ymyl y ganolfan ymwelwyr. Mae hwn yn faes parcio talu ac arddangos gyda pharcio am ddim i ddeiliaid bathodynnau parcio i’r anabl yn unig.

Toiledau: Mae'r toiledau ac ystafell newid babanod ym mhrif goridor y fynedfa. Mae toiled i'r anabl i’r dde o'r ramp fynedfa.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf