Skip to main content

Cynllunio dihangfa deuluol i Bannau Brycheiniog / Bannau Brycheiniog?

Aros a Chwarae

Cynllunio dihangfa deuluol i Bannau Brycheiniog / Bannau Brycheiniog?

Mae dewis rhywle sy’n cadw’r plant yn brysur a’r oedolion yn hapus yn gofyn anodd ond gyda’r amrywiaeth o lety sydd ar gael yn y parc ynghyd ag atyniadau cyfeillgar i deuluoedd, gallwn warantu ymweliad sy’n cwmpasu’r holl ganolfannau.

Beth am edrych yn fanylach ar yr hyn sydd ar gael o rai o’n hoff lefydd?

Yn syml aros; Dewis lleoliad gwych ar gyfer eich gwyliau

Bryndu Caravan & Camping

Mae Bryndu yn safle carafanau a gwersylla tawel, teuluol sydd wedi’i leoli o fewn rhai o’r golygfeydd harddaf sydd gan y Canolbarth i’w gynnig. Mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer teithio Canolbarth Cymru, Mynyddoedd Du a Bannau Brycheiniog, cerdded, beicio, cerdded merlod, pysgota, canŵio, golff, neu ymlacio yn unig.

Mynd yn ôl at natur, gan gymryd yr awyr iach, profwch y glaswellt rhwng eich traed a seren syllu i mewn i awyr dywyll y nos. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

The Arches at Baileys Barn

Yn ddelfrydol ar gyfer cyplau a theuluoedd yn Nhal-y-bont-ar-Wysg, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Llety hunangynhwysol sy’n cysgu hyd at 4/5 o bobl, gyda golygfeydd godidog o’r cefn gwlad cyfagos. Rydym yn gyfeillgar i gŵn hefyd, felly mae croeso i chi ddod â’ch ci er mwyn i chi fwynhau gwyliau yn gyfan gwbl.
Mae’r bwâu yn rhan o Ysgubor Bailey’s ond mae ganddo ei fynedfa ei hun, felly mae gan westeion eu preifatrwydd eu hunain ac mae ganddynt eu allwedd eu hunain felly gallant fynd a dod fel y mynnant. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Lle i “Aros a Chwarae”

By the Wye

Erbyn Afon Gwy yn wyliau gwersylla gydag un gwahaniaeth pwysig, mae’r llety glampio ar ben y coed eisoes ar gael pan fyddwch yn cyrraedd. Mae pebyll saffari yn dod â thanau gwersylla rhuo, gwelyau hardd, soffas moethus, dŵr rhedeg, toiledau fflysio, nwyddau ymolchi eco-gyfeillgar a cheginau ag offer llawn. Mae gwyliau yn Erbyn y Glamping Treetop Gwy y pen draw mewn glampio moethus ac mae’n ddigon i demtio hyd yn oed y gwersyllwyr mwyaf amharod allan i’r goedwig ar wyliau.

Cynnig gweithgareddau Gwylltio Erbyn Gwy yn cynnig lle i aros ac amgylchedd i gael y plant yn agos at natur ond gyda’r holl cysuron greadur. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Cantref Adventure Farm

Dewch i ymweld â’r parc fferm antur gwych hwn i blant yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ganddynt ardal chwarae dan do fawr wedi’i gynhesu sydd hefyd yn addas i oedolion fel y gallwch chi chwarae gyda’ch plant neu gallwch eistedd yn ôl ac ymlacio gyda diod boeth a chacen cartref o’n caffi ffermdy. Mwynhewch edrych ar ein hanifeiliaid bach yn ein Ysgubor Anifeiliaid Anwes a chrwydro y tu allan i archwilio’r anifeiliaid mwy yma yng Cantref.

Mae marchogaeth ceffyl ar gael os gwelwch yn dda cliciwch yma

Mae aros ar y safle yn bosibl gyda’u llety Campsite & Bunkhouse style.

Jacobs Sheep Trekking

Ein nod yw darparu profiad sy’n hwyl i’r teulu cyfan heb anifeiliaid fferm cyfeillgar. Mae ein profiadau yn cael eu rhedeg mewn grwpiau bach i roi’r dwylo mwyaf posibl i chi ar amser gyda’r anifeiliaid. Rydym yn cael profiadau gyda defaid, geifr, merlod a gweithdai crefft.

Mae digwyddiadau arbennig eisoes yn archebu ar gyfer gwyliau’r Pasg

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi aros yma hefyd? Glampio a gwersylla ar gael, am fwy o fanylion cliciwch yma

Llangorse Multi Activity Centre

Gyda phopeth o farchogaeth ceffyl i ddringo, aml-weithgaredd i lety, mae Llangorse yn ganolfan wych i gynllunio seibiant i’ch teulu

Ar gyfer syniadau marchogaeth ceffyl cliciwch yma

Ar gyfer eu taith awyr lefel uchel a gweithgareddau eraill, cliciwch yma

Mwynhewch lety sy’n amrywio o bodiau gwersylla, tipis enfawr a “gwersylla sut yr arferai fod

Ar gyfer pob syniad llety cliciwch yma

Lle i chwarae; Anturiaethau awyr agored i deuluoedd

Borderlands Outdoors

Gweithgareddau awyr agored yng Nghoedwig y Deon a De Cymru. Archebu caving, dringo, bushcraft, saethyddiaeth neu hyfforddiant mordwyo

Am syniadau ar sut i gael y teulu i fod yn egnïol, cliciwch yma

Wild Trails Wales

Mae Nia, arweinydd mynydd cymwysedig, yn cynnwys peth o’r cyngor gorau yr ydym wedi’i ddarllen ar gyfer mynd â phlant i heicio.

Mae bob amser yn galonogol i deulu wybod bod gan eu canllaw ar gyfer taith ddealltwriaeth wych o blant. Mae plentyn sy’n gwenu yn golygu gweithgaredd da i’r teulu.

Am fwy o fanylion am yr holl weithgareddau y gall ei chynnig, cliciwch yma

The Big Pit

Bydd oedolion a phlant fel ei gilydd yn cael eu swyno gan y teithiau tanddaearol sydd ar gael yn y profiad amgueddfa ymgolli hwn.

Darganfyddwch dreftadaeth glofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol anhygoel hon sydd wedi ennill gwobrau ynghyd â thaith o dan y ddaear. Profwch olygfeydd, synau, arogleuon ac awyrgylch pwll glo dilys.

Mae mynediad i’r amgueddfa am ddim, codir tâl bach am y teithiau tanddaearol. Am fanylion, cliciwch yma

National Botanic Gardens

O Lwybrau Gruffalo i Blanhigion Egsotig a phob un wedi’i leoli o fewn 500 erw i dir. Yma fe welwch ystod ysbrydoledig o erddi â thema, tŷ gwydr un rhychwant mwyaf y byd, Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, dolydd llawn tegeirianau, mannau chwarae a gwarchodfa natur genedlaethol, i gyd wedi’u gosod mewn tirwedd wedi’i hadfer.  

Mae tocynnau hefyd yn golygu bod gennych y mynediad ar y diwrnod PLUS ar gyfer y saith nesaf.

Am fwy o fanylion, cliciwch yma

LAWRLWYTHWCH EIN CANLLAW YMWELWYR

Mae ein canllaw ardal ymwelwyr digidol i’w lawrlwytho ac ar gael all-lein. Gyda map rhyngweithiol, gall ymwelwyr fod yn siŵr o ddod o hyd i’r lleoedd gorau i ymweld â nhw, pethau i’w gwneud, teithiau cerdded gwych a lleoedd i fwyta ac yfed.

Offeryn gwych i gynllunio’ch ymweliad.Busnesau Lleol

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf