Skip to main content

Ein hoff deithiau cerdded clychau’r gog ym Mannau Brycheiniog

Ein hoff deithiau cerdded clychau’r gog ym Mannau Brycheiniog

Wrth i’r gaeaf droi’n wanwyn o’r diwedd cawn fwynhau dyfodiad clychau’r gog eiconig. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gartref i warchodfeydd natur trawiadol a choetiroedd sy’n cynhyrchu blodau gwych anhygoel yr adeg hon o’r flwyddyn, gan gynnwys clychau’r gog, sy’n ffefryn gan nifer.
Mae gweld clychau’r gog yn un o uchafbwyntiau’r tymor na ddylid ei fethu. Gallwch gerdded yn eu mysg, neu eistedd yn ôl a mwynhau’r olygfa, carpedi o flodau glas sy’n plygu eu pennau ac yn dechrau blaguro ledled cefn gwlad a gerddi Bannau Brycheiniog. Fel arfer, mae clychau’r gog ar eu gorau yn y Parc Cenedlaethol yn ystod ail a thrydedd wythnos mis Mai, ond mae’r amseru’n dibynnu ar y tywydd.
Dyma ein hoff deithiau cerdded i chi gael mwynhau clychau’r gog - beth am neilltuo’r prynhawn cyfan a galw yn un o’n tafarndai neu gaffis ar ôl eich taith gerdded am damaid i’w fwyta neu yfed?

1.Gwarchodfa Pwll-y-Wrach

Mae tref Talgarth yn y Mynydd Du’n ganolfan ddelfrydol i’r rhai sy’n hoff o natur, gan fod coedwigoedd gwych yno ble gallwch chi weld clychau’r gog, blodau’r gwynt a garlleg gwyllt. Mae Gwarchodfa Pwll-y-Wrach Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog yn lle prydferth i’w weld.
Yn agos at Felin a Chaffi Talgarth.

2. Coedwig y Castell ym Mharc a Chastell Dinefwr, ger Llandeilo

Mae clychau’r gog Parc Dinefwr yn wledd go iawn i’r llygad a’r trwyn. Bob gwanwyn, mae Coedwig y Castell yn frith o filoedd o flodau porffor golau prydferth sy’n rasio i dyfu cyn i’r dail ddychwelyd i ganopi enfawr y coed, gan guddio’r heulwen unwaith yn rhagor. Dewch i ddysgu am Gastell Dinefwr a mwynhau’r golygfeydd godidog.
Piciwch i mewn i Gaffi Parc Dinefwr neu’r Plough Inn, Rhosmaen (ddim yn bell mewn car)

3. Coedwig y Gwanwyn Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Phont Felin Gât

Mae gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddau le gwych i chi gael gweld clychau’r gog.
Mae Coedwig y Gwanwyn ar ei gorau yn y gwanwyn a’r hydref. Yn y gwanwyn mae’r goedwig yn garped o flodau’r gwynt, briallu, fioledau a chlychau’r gog.
Mae Pont Felin Gât yn gwm prydferth coediog sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr weld blodau coetir hynafol a gweddillion atgofus Middleton Hall Regency Park. 200 mlynedd yn ôl, roedd Pont Felin Gât yn enwog am ei ffynhonnau dŵr haearn ac wedi ei haneru gan gylch o lynnoedd. Heddiw, mae sawl cliw yno am sut yr arferai gael ei defnyddio, ac ni ellir osgoi’r rhaeadr bwerus.

4. Priory Groves, Aberhonddu

Mae Priory Groves drws nesaf i Gadeirlan Aberhonddu ac mae’n goedlan gymysg, ar lan afon Honddu, gyda choed derw, ffawydd, cyll a gwern. Waeth pa adeg o’r flwyddyn ewch chi, mae adar i’w gweld yno. Tra byddwch chi wrth yr afon, cadwch lygad am fronwen y dŵr drwy gydol y flwyddyn a’r siglen lwyd yn yr haf. Yn ystod y gwanwyn ac yn gynnar yn yr haf, mae llawer o flodau gwyllt i’w gweld.
Galwch i mewn i Gaffi Gorau Bannau Brycheiniog, Caffi a Siop Lyfrau The Hours.

5. Ysgyryd Fawr

Cerddwch yn hamddenol o gwmpas y Mynydd Sanctaidd ddiwedd Ebrill a dechrau Mai i weld y llethrau gorllewinol yn llawn clychau’r gog.
Piciwch i mewn i’r Walnut Tree Inn neu Westy’r Angel wedyn.

6. Coed Cefn, Coedwig Clychau’r Gog, Crughywel

Gelwir Coed Cefn yn Goedwig Clychau’r Gog gan bobl leol gan fod canopi enfawr o dderw,  ffawydd a fflora ar y ddaear yno gan gynnwys clychau’r gog a mieri. Mae’r safle hynafol hwn sydd â chaer Oes yr Haearn ar ben y bryn yn ogystal â ffin o wrych a waliau sychion yn rhoi gogwydd hanesyddol i’ch ymweliad â’r coetir.
Ewch draw i Westy’r Bear neu’r Dragon Inn wedyn.

7. Coed y Bwnydd

Safle’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw Coed y Bwnydd - un o fryngaerau mwyaf a gorau Sir Fynwy. Heddiw, mae cysgodion brith, cân yr adar ac arogl hyfryd clychau’r gog yn y gwanwyn yn golygu bod y dirwedd odidog hon yn parhau i fod yn hafan i bobl ac i fywyd gwyllt. Ceir golygfeydd godidog o’r Fâl a Dyffryn Wysg.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf