Skip to main content

GÂT Â GOLYGFA: Gwirfoddolwyr Depo Aberhonddu yn dathlu 5ed pen-blwydd!

GÂT Â GOLYGFA: Gwirfoddolwyr Depo Aberhonddu yn dathlu 5ed pen-blwydd!

Gan y tîm gwirfoddol Andy, Lorna, Mark, Rob a Jerry

Yn anghredadwy, mae’n 5 mlynedd ers ffurfio grŵp Gwirfoddolwyr Depo Aberhonddu i gefnogi gwaith Wardeiniaid y Parc Cenedlaethol sydd wedi’u lleoli yn yr ardal honno o Fannau Brycheiniog. Mae’r grŵp wedi parhau i ffynnu wrth dorchi llewys ar dasgau di-ri o Aberhonddu i’r Gelli Gandryll.

Yn ystod y 5 mlynedd hynny, mae’r grŵp wedi ymdrin ag ystod eang o dasgau warden fel arfer – gosod gatiau a grisiau, clirio a chynnal llwybrau, atgyweirio ac ailosod camfeydd a ffensys, adeiladu pontydd, adfer mawndir a phlannu mwsogl, difa Jac y neidiwr a chefnogi diwrnodau corfforaethol ymhlith eraill. Mae cydnabod wedi dod yn ffrindiau, mae gwaith wedi arwain at gymdeithasu, ac mae rhoi ein hamser er budd eraill wedi gwella ein lles corfforol a meddyliol ein hunain yn anfesuradwy. Nid oedd hyd yn oed heriau cloeon Covid yn atal aelodau’r grŵp rhag darparu ffynhonnell gymorth ychwanegol i’w gilydd, er o bell.

Gyda chymaint o newyddion drwg yn y byd, pa mor adfywiol fu i ni gyfarfod ddwywaith y mis ac ymgolli mewn tasgau ymarferol awyr agored er mwyn gwella’r amgylchedd naturiol a’i ddefnyddwyr. Er bod y gwaith yn ddieithriad gorfforol ei natur, mae bob amser wedi profi i fod yn hynod o foddhaus. Er mai ar raddfa fach anfeidrol yng nghynllun mawreddog pethau mae’r canlyniadau i’w gweld ar unwaith. Mae’r giât sydd newydd ei gosod, y llwybr ceffyl newydd ei glirio … i gyd yn cael eu cyflawni o fewn ffiniau ein hamser a’n gallu. Yn galonogol, mae’n gallu wedi gwella’n sylweddol ers i ni ddechrau.

Gyda chymorth hael o jôcs tynnu coes, jôcs a chyflei i ddal i fyny ar ddigwyddiadau diweddar, mae’r grŵp hefyd wedi sefydlu cyfundrefn bobi drawiadol. Gyda phob un ohonom yn cymryd eu tro i gynhyrchu melysion, mae’r bar wedi’i godi’n sylweddol yn ddiweddar, yn enwedig i’r dynion o ystyried bod Lorna wedi gosod bar anhygoel o uchel o’r dechrau!

Wrth fwynhau coffi a theisen ac ymgolli yn y panorama syfrdanol arall arweiniodd y grŵp i fathu’r ymadrodd ‘giât gyda golygfa’. Mae hyn yn cynrychioli’r golygfeydd ffisegol a trosiadol i fywyd a gwaith y Parc Cenedlaethol. Rydym yn gobeithio parhau i fwynhau’r safbwyntiau hyn, a’n rhan o’u gwella, am flynyddoedd lawer i ddod i deimlo’n freintiedig o gael y cyfle i wneud cyfraniad mor gadarnhaol i le rydym yn ei garu. Fel gwirfoddolwyr, rydyn ni’n rhoi i eraill ond yn ddieithriad yn rhoi i ni ein hunain hefyd. Ymlaen i’r 5 mlynedd nesaf!”

Nick Jones, Warden Ardal y Dwyrain:

Llongyfarchiadau i’n grŵp ‘Gwirfoddolwyr Depo’ ar eu 5ed pen-blwydd fel gwirfoddolwyr y Parc Cenedlaethol! Mae’r ail a’r pedwerydd dydd Mawrth o bob mis bellach wedi ei fendithio gyda hyfrydwch coginio o rywbeth yn syth allan o lyfr coginio Mary Berry. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich holl waith caled, brwdfrydedd ac ymrwymiad dros y 5 mlynedd diwethaf. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda chi.”

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf