Skip to main content

Ymweld â Bro’r Sgydau

Mae Bro Sgydau’n denu llawer iawn o ymwelwyr ar hyn o bryd.

Ymweld â Bro’r Sgydau

Mae Bro Sgydau’n denu llawer iawn o ymwelwyr ar hyn o bryd. Cyn i chi ymweld, byddwch yn ymwybodol o’r canlynol:
-  Mae’r meysydd parcio’n llawn erbyn canol dydd, os nad yn gynt.
-  Bydd parcio anghyfreithlon yn arwain at ddirwy a gallai parcio sy’n peri rhwystr arwain at eich cerbyd yn cael ei gymryd i ffwrdd. Parciwch yn y mannau parcio dynodedig yn unig ac nid ar ymyl y ffordd nac ar y palmentydd.
-  Gwiriwch y dudalen parcio ceir yma  https://carpark.beacons-npa.gov.uk cyn penderfynu ar ymweliad.
-  Gall meysydd parcio lenwi’n llwyr o fod yn hanner llawn mewn llai nag awr.

Gwybodaeth Allweddol.

  • Dylech nodi nad ydi’r sgydau i gyd yn agos at y meysydd parcio.
  • Arian parod yn unig sydd yn cael ei dderbyn yn y peiriannau tâl am barcio - £4 i gar, £7 i fws mini, felly gofalwch fod gennych ddigon o newid mân.
  • Dilynwch yr arwyddion cynghori unffordd lle bo’r gofyn.
  • Mae’r meysydd parcio yn medru bod yn brysur iawn ac yn llawn yn aml erbyn amser cinio.
  • Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am unrhyw gyhoeddiad pwysig ar ddiwrnod eich ymweliad.

Yn swatio dan lethrau deheuol ucheldir y Fforest Fawr, i'r gorllewin o Ferthyr Tudful, mae Bro'r Sgydau’n un o rannau prydferthaf a mwyaf poblogaidd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Geoparc y Fforest Fawr, gyda cheunentydd serth, coediog a digonedd o ddŵr yn byrlymu

Mae Bro'r Sgydau yn gorwedd o fewn triongl o bentrefi Hirwaun, Ystradfellte, a Phontneddfechan. Yma, mae haenau o dywodfaen, carreg laid a chalchfaen wedi creu amgylchedd arbennig iawn o geunentydd coediog, ogofâu a rhaeadrau.

Mae Afonydd Mellte, Hepste, Pyrddin a Nedd Fechan, isafonydd Afon Nedd, yn tarddu yng nghanol copaon Y Fforest Fawr  sef mynyddoedd o Hen Dywodfaen Coch sydd ymhellach i'r gogledd, ac yna’n ymdroelli tua'r de drwy geunentydd serth, coediog Bro'r Sgydau.

Mae arwyddocâd hanesyddol i’r ardal hefyd, a gwelir yma olion ymdrechion dyn i wneud bywoliaeth ar y tirwedd hwn. Mae tua 300,000 o ymwelwyr, gan gynnwys cerddwyr, grwpiau awyr agored, ffotograffwyr, dringwyr, ogofwyr a chanŵ-wyr, yn ymweld â’r ardal yn flynyddol.

Y rhaeadr enwocaf yw Sgwd-yr-Eira ar Afon Hepste, lle mae llwybr naturiol yn mynd y tu ôl i'r llen o ddŵr.

 

Statws Meysydd Parcio Bro’r Sgydau

 ***Cofiwch fod rhai o ffyrdd yr ardal hon yn gul iawn, digon o le i ddim ond un cerbyd yn aml, yn droellog a dim ond ychydig o fannau pasio. Byddwch yn barod i ildio a bacio ar lonydd cul ***

Bydd timau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a phartneriaid yn diweddaru statws pob maes parcio’n rheolaidd.

Cofiwch edrych  am statws pob maes parcio yma - https://carpark.beacons-npa.gov.uk. Os yw’n goch, ewch i rywle arall.

Maes Parcio Gwaun Hepste.

O’r De:O’r A465 (Ffordd Blaenau’r Cyfnod), dilynwch yr A4059 i gyfeiriad y gogledd trwy Penderyn. Unwaith y byddwch yng nghefn gwlad, cymrwch y ffordd fach ar y chwith gyda’r arwydd ‘Ystradfellte’. Cadwch i’r chwith ar ddwy gyffordd, gan ddilyn yr arwyddion ar gyfer maes parcio Gwaun Hepste.

O’r Gogledd:  o’r A470 yng Nghronfa Ddŵr y Bannau, cymrwch yr A4059 i’r dde, ac ar ôl 6.5 milltir, cymrwch y ffordd fach ar y dde gyda’r arwydd ‘Ystradfellte’. Cadwch i’r chwith ar y ddwy gyffordd, gan ddilyn arwyddion ar gyfer maes parcio  Gwaun Hepste.

Mae meysydd parcio llai wedi eu lleoli yn yr ardal o amgylch Gwlad y Sgydau, ond maent yn llenwi’n gyflym ar yr amseroedd prysuraf.

Gofalu amdanoch eich hun a chefn gwlad

Mae Bro’r Sgydau yn dirwedd fregus sy’n gallu cael ei niweidio’n hawdd gan y niferoedd mawr o bobl sy’n ymweld. Dilynwch y canllawiau hyn a gallwn, gyda’ch help chi, gadw’r lle yma heb ei niweidio ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
• Cadwch at y llwybrau a nodir – Dyma’r lle mwyaf diogel i chi gerdded.
• Os ydych chi’n dod ag e gyda chi yma, ewch ag ef adre – Gall sbwriel ddifetha ymweliad pawb.
• Byddwch yn ofalus ble rydych chi’n rhoi eich troed! – Mae planhigion, yn enwedig mwsoglau, yn fregus ac yn tyfu’n araf, ac mae’n hawdd eu gwasgu dan draed.
 Mae tanau’n hollol ddinistriol, gadewch goed sy’n sefyll, a rhai sydd wedi disgyn, ar gyfer bywyd gwyllt.
Gwerthfawrogir heddwch a thawelwch gan y trigolion lleol, yn bobl ac anifeiliaid.
Dilyn y côd cefn gwlad Parchwch, diogelwch, mwynhewch
Rydym ni eisiau i chi fod yn ddiogel hefyd, felly:
Cofiwch wisgo esgidiau cadarn; gall y llwybrau cerdded fod yn serth a llithrig dan draed. Byddwch yn ymwybodol o lethrau serth di-ffens, yn enwedig wrth dynnu lluniau.
Peidiwch â chael eich temtio i nofio yn y dwˆ r – gall fod yn oer ac yn llifo’n gyflym. Gall y nofwyr mwyaf nerthol fynd i drafferth yma, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol.
Ni ellir dibynnu ar gael signal ffôn symudol ym Mro’r Sgydau. Nodir lleoliad ffonau argyfwng a blychau ffôn ar y map drosodd. Os oes damweiniau cerdded, dringo neu geudyllu’n ogofa’n, ffoniwch yr Heddlu ar 999 neu 112 a gofynnwch am y Tîm Achub Mynydd.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf