Skip to main content

Pethau i’w gwneud yr hydref hwn

Pethau i’w gwneud yr hydref hwn

Wrth i’r Bannau droi’n euraidd yr hydref hwn, bydd hi’n adeg estyn am eich welingtons a’ch camera a mynd i grwydro yn ein Parc Cenedlaethol arbennig ar un o adegau hardda’r flwyddyn!

1. Mynd am dro yn harddwch ein cefn gwlad

Does dim rhyw lawer all wella ar y mwynhad a geir wrth gerdded ar hyd copaon ein mynyddoedd agored, mynd am dro ar hyd llwybrau ein camlesi a’n hafonydd neu fynd i ddarganfod ein coedwigoedd hardd yn haul yr hydref.  Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn llawn o lefydd rhyfeddol, sy’n siŵr o’ch cyfareddu ac o roi gwefr i chi. Cliciwch yma ar gyfer ein holl lwybrau cerdded.

2. Gweld mwy ar reid feics i’r teulu

Mae yna chwe llwybr beicio cymedrol, sy’n rhydd o draffig, a argymhellir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Maent yn berffaith ar gyfer beicio dros hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan ac yn ffordd wych i chi a’ch teulu neu ffrindiau fwynhau bod allan yn harddwch ein cefn gwlad. Gallwch weld y llwybrau yma.

3. Codi i’r entrychion – i fwynhau diwrnod o hwyl

Pa ffordd well i fwynhau lliwiau’r hydref a’r newid yn y tymhorau na thrwy anelu am yr entrychion a rhoi cynnig ar rywbeth newydd sbon. Mae maes awyr Talgarth yn gartref i glwb gleidio bychan ond gweithgar tu hwnt, 970 troedfedd uwchlaw lefel y môr yng nghanol golygfeydd godidog y Mynyddoedd Duon. Gyda modd hedfan ar y rhan fwyaf o ddyddiau, mae cyfartaledd ein hamseroedd hedfan gyda’r uchaf yng ngwledydd Prydain. Rhagor o wybodaeth yma.

4. Gwisgo amdanoch ac anelu am y dŵr

Rhowch hoe i’ch traed rhag yr holl gerdded, crwydro a beicio ac ewch i edmygu’r golygfeydd o gyfeiriad y dŵr. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnig ystod helaeth o gampau padlo, o heddwch y camlesi a’r cronfeydd, y llynnoedd a’r afonydd i gaiacio eithafol dros raeadrau herfeiddiol. Canfod mwy yma.

5. Crwydro drwy ein trefi marchnad unigryw – Llanymddyfri, Llandeilo, Y Fenni, Crucywel, Gelli Gandryll, Talgarth, Aberhonddu, Ystradgynlais a Llanfair ym Muallt.

Mae trefi marchnad sy’n llawn cymeriad yn gadwyn am ein Parc Cenedlaethol, ac yna ymhellach i ganol ein Parc, mae Afon Wysg, Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu a glannau Llyn Syfaddan wedi eu britho â phentrefi bach gwledig ac ambell un cysglyd hefyd. Gyda’i gilydd mae’n trefi a’n pentrefi yn adlewyrchu ein hanes a’n treftadaeth fel rhanbarth o fwyngloddiau, chwareli a ffermydd. Yn yr un modd mae dyletswydd arnom ninnau hefyd i warchod rhanbarth hardd o fryniau, dyffrynoedd, llynnoedd a dyfrffyrdd. Mae rhai ohonynt yn ganolfannau hanesyddol nodedig sy’n meddu ar bensaernïaeth glasurol Gymreig, amgueddfeydd diddorol ac eglwysi hynafol. Gallwch ganfod mwy yma.

6. Rhywbeth i dwymo’r galon

Bannau Brycheiniog yw cartref unig gynhyrchydd chwisgi Cymru, Distyllfa Penderyn.

Fel un o’r ychydig ddistyllfeydd annibynnol sydd ar ôl, daw’r enw Penderyn o’r hen bentref lle mae’r busnes wedi ei leoli wrth droed y Bannau. Cewch gyfle yma i fwynhau taith drwy’r ddistyllfa a thaith drwy hanes creu chwisgi brag sengl yng Nghymru, a gweld â’ch llygaid eich hun y broses ddistyllu ar waith. Ewch â photel o’r siop adref gyda chi!

7. Mwynhau sioe yn Theatr Brycheiniog

Ym mhendraw Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn nhref farchnad hardd Aberhonddu ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Theatr Brycheiniog yn cynnig rhaglen boblogaidd, sy’n derbyn clod gan lawer, o berfformiadau artistig ac adloniant gydol y flwyddyn.

8. Diwrnod gwlyb? Anelu danddaear i ryfeddu at ogofâu Dan yr Ogof

Gyda deg o atyniadau am bris un – mae digon i’w weld ac i’w wneud i bawb o bob oed yn Ogofâu Arddangos Dan yr Ogof.  Mae tair ogof wahanol sef Dan yr Ogof, Ogof y Gadeirlan ac Ogof yr Esgyrn, pob un yn cynnig profiad tanddaearol gwahanol. Yma hefyd y ceir un o’r casgliadau mwyaf yn y byd o fodelau o ddinosoriaid llawn eu maint, canolfan geffylau gwedd, pentref Oes Haearn, amgueddfa a chylchoedd cerrig.

9. Crwydro coetiroedd hynafol

Does unman gwell i edmygu’r newid yn y tymhorau nag yn ein coetiroedd. Maen nhw’n ysgogi’r synhwyrau, o drydar hardd yr adar ac arogl y blodau gwyllt, i grensian y dail o dan eich traed. Cliciwch yma i ymweld â choetir.

10. Treulio’r prynhawn yn un o’n llu o siopau llyfrau

Mwynhewch ddiwrnod o chwilota drwy’r siopau llyfrau niferus yn y Bannau, sef arbenigedd lleol tref y Gelli! Mae croeso i lyfrgarwyr hefyd yng Nghrucywel, Siop Lyfrau a Chaffi'r Hours yn Aberhonddu neu Siop Lyfrau Richard Booth yn y Gelli – siop lyfrau ail-law fwyaf Ewrop! Mwy yma.

11. Ymlacio o flaen tân mewn tafarn wledig glyd

Mae tafarndai yn bwysig iawn i fywyd cymuned yn y rhan fwyaf o bentrefi a threfi Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gall ymwelydd, yn ddigon hawdd, daro ar dafarn sy’n cynnig profiad unigryw ynghyd â dewis da o fwyd a diod lleol, sy’n gwneud yr hydref gymaint â hynny’n well! Cliciwch yma i weld rhai o’n tafarndai a’n gwestyau gorau.

12. Mwynhau disgled dda a darn o deisen

Y pethau bach, fel pot o de ffres a brechdanau, pice ar y maen neu sgons, jam a hufen, sy’n gwneud gwyliau yng Nghymru mor arbennig. Yma yn y Parc Cenedlaethol, mae llwyth o gaffis, siopau te a thai te gennym. Ac fel na phetai hynny’n ddigon, mae rhai ohonynt hefyd yn orielau ac yn siopau anrhegion yn ogystal. Edrychwch drwy ein Canllaw Caffis yma.

13. Ymweld â’n cestyll syfrdanol

Am fod ein Parc Cenedlaethol mor agos i’r ffin rhwng Cymru a Lloegr, gwelwyd sawl cyrch tiriogaethol yma ar garreg y drws. Mae adfeilion gwych fel y rhai yn Aberhonddu, Crucywel, Llanymddyfri a Thre-tŵr yn tystio i helbulon y gorffennol, tra bod plastai mawrion fel Castell Cyfarthfa, Tŷ Newton yn Ninefwr a Llys Tre-tŵr yn ein hatgoffa yr arferai cestyll fod yn symbolau cydnerth o rym a chyfoeth. Ewch i weld ein castell mwyaf rhamantus, Castell Carreg Cennen, a fu unwaith yn fryngaer yn yr Oesoedd Canol ac wedi hynny yn ffefryn gan yr artist JMW Turner. Mae rhagor o wybodaeth am holl Gestyll Bannau Brycheiniog i'w chael yma.

14. Dychmygu eich bod yn y trofannau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Ar gyrion y Bannau yng nghefn gwlad brydferth Shir Gâr, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gyfuniad hynod o’r cyfoes a’r hanesyddol. Yma fe gewch amrywiaeth ysbrydoledig o erddi thematig, y tŷ gwydr â’r to un grib mwyaf o’i fath yn y byd, ein Tŷ Pilipalod trofannol newydd, ardaloedd chwarae i blant a gwarchodfa natur genedlaethol, oll wedi eu gosod mewn tirlun o gyfnod y Rhaglywiaeth sy’n cynnig llwyfan i doreth o weithgareddau a chyrsiau gydol y flwyddyn! Cliciwch yma er mwyn gweld pa ddigwyddiadau sydd yno’r hydref hwn.

Gallwch weld ein teithiau cerdded gorau yn yr hydref yma

 

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf