Deg o leoedd i fynd i archwilio’r sêr

Ydych chi’n awyddus i brofi ein hawyr dywyll hudolus? Dyma ddeg o leoedd anhygoel i chi.

1. Cronfa Ddŵr Wysg

OS 835285 N51.56.58 W03.41.55

Mae'r maes parcio yng nghronfa Wysg yn lle prydferth i gael picnic teuluol yn ogystal â bod yn lle delfrydol i fwynhau awyr dywyll ragorol. Mae'r ardal wastad eang yn eich galluogi i osod telesgopau ac mae'r mynediad ffordd o Drecastell yn golygu ei bod yn hawdd ei gyrraedd. Yn yr ardal hon gallwch fwynhau gweld y sêr ȃ’ch llygaid eich hun hyd at derfyn maint o 6.4 ac mae’r ardal wedi ei gwarchod rhag llygredd golau cymoedd y de.

2. Cronfa Ddŵr Crai

OS 886210 N51.54.52 W03.35.12

Nid yw’r gronfa yma mor hygyrch ag un Wysg, ond mae taith fer i lawr lôn fynediad yn caniatáu i chi osod telesgopau i fwynhau syllu ar y sêr hyd at derfyn maint o 6.37. Mae yna gilfannau hefyd ar hyd yr A4607 sy'n darparu lleoedd delfrydol i fwynhau harddwch yr awyr dywyll.

3. Priordy Llanddewi Nant Hodni

OS 288278 N51.56.41 W03.02.11

Yn un o’r adfeilion prydferthaf sydd yng ngofal CADW, mae gan Briordy Llanddewi Nant Hodni awyr berffaith ac mae wedi'i leoli ar hyd Llwybr Clawdd Offa ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, gydag awyr sydd â therfyn maint o 6.35. Mae'r priordy mewn un o'r ardaloedd mwyaf swynol i arsylwi awyr yng Nghymru.

4. Penybegwn

OS 242361 N 52.01.43 W03.06.34

Mae'r ffordd dros Fwlch yr Efengyl o Landdewi Nant Hodni i'r Gelli Gandryll yn dod â chi i'r maes parcio ar Benybegwn, sef bryn yn edrych dros ddyffryn Gwy gyda golygfeydd gwych dros Bowys a Swydd Amwythig i'r gogledd-orllewin bell. Mae gan yr awyr derfyn maint o 6.34. Tref Y Gelli yw'r ganolfan fwyaf o siopau llyfrau ail law tu allan i Lundain, sy’n gwneud hwn yn lle da i chwilio am deitlau seryddiaeth.

5. Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol (Y Ganolfan Fynydd)

OS 878264 N51.56.02 W 03.28.40

Mae yna arwyddion ar y brif ffordd A470 ym mhentref Libanus yn dangos lle mae’r Ganolfan Ymwelwyr ac mae’n hygyrch iawn ddydd a nos. Gallwch fwynhau awyr gyda therfyn maint o 6.37 - mae'r ganolfan yn un o'r ardaloedd gorau a mwyaf hygyrch i osod telesgopau ac mae o fewn taith awr i bob un o gymoedd de Cymru. Mae'r ganolfan wedi ei lleoli ar dir comin gweithiol felly rydym yn gofyn i chi barchu trigolion lleol os gwelwch yn dda a pharcio o fewn y maes parcio yn y canol a dim ond defnyddio ein tir yn ystod y nos fel nad ydych yn tarfu ar bobl eraill.

6. Pen Rhiw Ddu

OS 730192 N51.51.13 W03.50.31

Mae'r maes parcio oddi ar y ffordd droellog rhwng Llandeilo a Brynaman dros y Mynydd Du yn lleoliad gwych gan fod mynediad da o Gwm Tawe a digon o le ar gyfer telesgopau. Mae hefyd yn edrych dros dywyllwch Canolbarth a Gorllewin Cymru gyda’r awyr yma yn cynnig terfyn maint o 6.31.

7. Carreg Cennen

OS 668193 N51.51.12. W03.56.02

Mae'r castell anhygoel yng Ngharreg Cennen, sy’n eistedd ar glogwyn calchfaen enfawr, yn cynnig diwrnod allan gwych gyda golygfeydd syfrdanol ar draws y dyffryn i'r gorllewin ac un o'r awyr dywyllaf yn y rhanbarth ar derfyn maint o 6.26. Mae'n hygyrch o Landeilo, Caerfyrddin a Rhydaman ac mae o fewn siwrnai awr o gymoedd De Cymru a pherfeddwlad wledig Gorllewin Cymru.

8. Parc Gwledig Craig-y-nos a Chastell Craig-y-nos

OS 840161 N51.50.16 W03.40.29

Castell Craig-y-nos yw hen gartref y gantores opera Adelina Patti, un o’r sopranos enwocaf mewn hanes. Mae gan yr awyr yma derfyn maint o 6.30 ac yn hygyrch iawn ar y ffordd o Abertawe ac Aberhonddu.

9. Mynydd Pen-y-fȃl

OS 272187 N51.50.30 W03.03.34

Mae'r bryn sy’n dominyddu'r gorwel o'r Fenni yn hygyrch oddi ar ffordd fawr yr A40. Y terfyn maint yma yw 6.10 a byddwch yn mwynhau golygfa eang dros y de a'r gorllewin gan osgoi llawer o lygredd golau'r trefi i'r de.

10. Llyn Syfaddan

OS 115272 N51.56.07 W03.16.13

Yn hygyrch iawn o gymoedd De Cymru a Chanolbarth Lloegr ar hyd ffordd yr A40, mae yna ddigon o leoedd i osod telesgopau yn Llyn Syfaddan. Mae'n rhannu lleoliad gyda chanolfan gweithgareddau awyr agored, sydd â rhywfaint o oleuni ond gyda therfyn maint o 6.24 gobeithio nad yw’n fawr o ymyrraeth mewn llecyn mor brydferth.